Regulamin CRYPTOO.PL

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia usług w serwisie internetowym prowadzonego pod adresem Cryptoo.pl.
 2. Cryptoo.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością Cryptoo spółka z o.o., która mieści się pod adresem Ratułów 241, 34-407 Ciche i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000636191.
 3. Wszystkie znaki towarowe, w tym logo i inne oznaczenia uwidocznione w Serwisie stanowią zastrzeżone znaki towarowe Cryptoo spółka z o.o., a także jej partnerów handlowych.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Cryptoo.pl, obowiązkowe jest zapoznanie się z poniższym regulaminem. W razie braku zgody ze wszystkimi wytycznymi należy bezzwłocznie zaniechać dalszych działań i opuścić Serwis.
 5. Korzystanie z Serwisu Cryptoo.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania warunków użytkowania, które zostały w nim określone.
 6. Cryptoo.pl  zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Cryptoo.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem www.cryptoo.pl/polityka-prywatnosci.
 7. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdujący się pod adresem www.cryptoo.pl/tabela-oplat-i-prowizji.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika transakcji sprzedaży i/lub kupna w Serwisie i/lub zarejestrowania konta w Serwisie.

§2 Zasady realizacji usługi

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu, są możliwość kupna  lub sprzedaży przez Użytkowników tzw. waluty kryptograficznej „BitCoin”.
 2. Świadczenie przez Cryptoo.pl usług drogą elektroniczną polega na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników z odpowiednimi ofertami na współpracujących z Serwisem wyspecjalizowanych giełdach.
 3. Użytkownik dokonuje zlecenia kupna lub sprzedaży BTC poprzez podanie ilości waluty kryptograficznej „BitCoin”, którą chce zakupić lub sprzedać w odpowiednim polu na stronie głównej Serwisu. Następnie Użytkownik wybiera sposób płatności oraz walutę. Kurs jest widoczny na każdym etapie przeprowadzania transakcji.
  Dodatkowy koszt wpłaty lub wypłaty środków w zależności od wybranej formy uwzględniony został w Tabeli opłat i prowizji.
 4. Serwis korzysta z usług operatora płatności internetowych Dotpay z siedzibą przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie.
 5. Serwis w ramach zlecenia za całkowitą przelaną na konto Serwisu kwotę PLN, USD, EUR lub BTC wyszukuje oferty sprzedaży lub kupna na rynku BTC – bitcoin i pośredniczy na zasadzie kojarzenia Użytkownika z dostępną ofertą odwrotną.
 6. Po wykonaniu usługi, środki pieniężne, wyrażone w PLN, USD, EUR lub BTC wypłacane przez Użytkownika w ramach zlecenia usługi, pozostają do wyłącznej dyspozycji danego Użytkownika. Oznacza to, że Cryptoo.pl nie rozporządza zgromadzonymi środkami przez Użytkowników i jego działania nie wykraczają poza zlecenia usług składanych przez Użytkowników.
 7. W związku ze specyfiką rynku BTC serwis nie gwarantuje wykonania transakcji po zaprezentowanym kursie. Podany kurs prezentowany jest jedynie w formie informacyjnej.
 8. W sytuacjach wyjątkowych Serwis dopuszcza częściową realizację zlecenia na rzecz Użytkownika serwisu.
 9. W przypadku gdy administrator serwisu stwierdzi nieprawidłowości w zleceniu, brak wpłaty lub niepełną wpłatę za zlecenie, ma prawo odmówić wykonania usługi.
 10. W przypadku opisanym wyżej administrator serwisu nawiąże kontakt z użytkownikiem aby wyjaśnić oraz rozwiązać zaistniałą sytuację.
 11. Wszystkie transakcje wykonywane w Serwisie są nieodwracalne. Dla zrealizowanych transakcji nie ma możliwości zwrotu wpłaconych środków
 12. Bitcoin jako kryptowaluta nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tj. z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384).

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Wymaganym elementem podczas korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Tabelą opłat i prowizji i zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Tabeli opłat i prowizji.
 2. W trakcie zlecania Usługi Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
  Użytkownik deklaruje, że wszelkie podane informacje m.in. imię i nazwisko, adres, numer konta, adres portfela Bitcoin, adres e-mail, numer telefonu są prawidłowe i należą do Użytkownika.
 3. W przypadku wątpliwości co do legalności przeprowadzanej transakcji lub stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane są nieprawidłowe lub nie należą do Użytkownika Administrator ma prawo do zablokowania transakcji.
 4. Administrator serwisu w każdym momencie ma prawo dokonać weryfikacji Użytkownika polegająca na przesłaniu skanu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Użytkownika.
 5. Serwis nie gwarantuje zysku na zmianie różnicy kursowej BTC – bitcoin.
 6. Cryptoo.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz nieprzerwanego działania Serwisu.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i dane podawane przez Użytkowników, a w tym m.in. za popełnione przez nich wykroczenia.
 8. Cryptoo.pl  nie odpowiada za możliwą utratę BTC – bitcoin przez Użytkownika wówczas, gdy taka sytuacja wyniknie z czynników, na które Serwis nie ma żadnego wpływu. Należą do nich: awarie sprzętowe, błędy systemu BTC – bitcoin, a także zaniedbania osób trzecich, niezwiązanych z Cryptoo.pl i samych Użytkowników.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu Użytkownikowi który przekroczył limity transakcji o których mowa w §4.

§4 Limity Zleceń

 1. Minimalna wartość jednorazowej sprzedaży bądź kupna BTC za pośrednictwem Serwisu wynosi: 200 PLN, 50 USD, 50 EUR
 2. Dla Użytkowników nie zarejestrowanych maksymalna dzienna wartość jednorazowej sprzedaży bądź kupna BTC za pośrednictwem Serwisu wynosi: 1000 PLN, 200 USD, 200 EUR
 3. Dla Użytkowników zarejestrowanych maksymalna dzienna wartość jednorazowej sprzedaży bądź kupna BTC za pośrednictwem Serwisu wynosi: 4000 PLN, 1000 USD, 1000 EUR
 4. Dla kont zweryfikowanych obowiązywać mogą wyższe limity transakcji. Możliwe jest również uzyskanie lepszego kursu kupna/sprzedaży. W zależności od obrotu danego konta kursy mogą być negocjowane indywidualnie.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która dokona zlecenia zakupu lub sprzedaży BTC – bitcoin i korzysta z innych usług Serwisu.
 2. Korzystając z usług Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie, że podane przez niego dane są prawdziwe. Użytkownik może posiadać w Cryptoo.pl tylko jedno konto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nie udostępniania ich osobom trzecim.
 4. Serwis nie odpowiada za utratę BTC – bitcoin w sytuacji, gdy Użytkownik zaniedba kwestie dotyczące ochrony swoich danych dostępowych. W przypadku powstania szkody u osoby trzeciej w wyniku takiego zaniedbania, do jej naprawienia zobowiązany jest Użytkownik.
 5. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji swojego konta w Serwisie w przypadku przekroczenia limitów transakcji.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych tj. korzystania z usługi serwisu w sposób naruszający prawa Cryptoo.pl, dostarczania do sytemu serwisu danych powodujących zachwianie pracy serwisu Cryptoo.pl
 7. Użytkownik Serwisu nie może bez zgody Cryptoo.pl dystrybuować ani kopiować zawartości strony.
 8. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do korzystania z jego zasobów w dobrej wierze. Jeśli wykryje błąd albo lukę w systemie, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Cryptoo.pl. Wykorzystywanie przez Użytkownika luk lub błędów w działaniu Serwisu jest równoznaczne ze złamaniem niniejszego regulaminu, może skutkować zablokowaniem jego konta i wyciągnięciem stosownych konsekwencji prawnych.

§6 Dane Osobowe

1.   Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.

§7 Odpowiedzialność

1.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

2.      Administrator nie odpowiada za działania niemożność skorzystania z Usług Serwisu spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.

3.      Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków  - w przypadku konieczności anulowania operacji klient zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi.

4.      Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych portfela Bitcoin.

5.      Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich oraz tzw. złośliwego oprogramowania.

6.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego serwisu płatności internetowych.

7.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia z korzystania z Usług, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

8.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

9.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia środków wykorzystywanych w ramach Transakcji w zakresie przewyższającym jego obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§8 Bezpieczeństwo

1.      Administrator jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).

2.      Zgodnie z art. 35. ust. 1. pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji Użytkowników i weryfikacji ich tożsamości przed dokonaniem przez nich Transakcji. Szczegółowe warunki identyfikacji określa art. 36 i art. 37 niniejszej ustawy.

3.      W przypadku transakcji powyżej 1000 zł, administrator przed przeprowadzeniem transakcji dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie dokumentu potwierdzającego przelew oraz dokumentu tożsamości lub paszportu w formacie i jakości pozwalających na jednoznaczne określenie: obywatelstwa, serii i numeru dokumentu, numeru PESEL, adresu zamieszkania wraz imieniem i nazwiskiem użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnej weryfikacji użytkowników, również w przypadku transakcji poniżej 1000 zł.

4.      Weryfikacja w Serwisie zostanie dokonana wyłącznie wtedy, gdy dane z rachunku bankowego pokrywają się z danymi osoby z dokumentu tożsamości. Jeżeli dane podane przez Użytkownika przy weryfikacji okażą się niezgodne z danymi przelewu, nieprawdziwe, niepełne lub błędne, Administrator ma prawo do wstrzymania transakcji.

5.      W przypadku niewykonania skutecznej weryfikacji, Użytkownik nie ma możliwości dokonywania transakcji.

6.      Administrator podejmuje we własnym zakresie starania co do zapewnienia legalności działań podejmowanych przez Użytkowników Serwisu. Wszelkie działania Administratora prowadzone są przy tym z poszanowaniem praw Użytkowników, w tym przede wszystkim prawa do zachowania prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych Użytkownika.

7.      Mając jednak na uwadze ograniczenia Administratora w dostępności do środków umożliwiających kontrolę działalności Użytkowników, Administrator nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenia prawa przez Użytkowników Serwisu.

8.      Administrator wprowadził wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

§9 Program partnerski

 1. Zarejestrowani użytkownicy serwisu Cryptoo.pl mają prawo do skorzystania z Programu Partnerskiego.
 2. Użytkownik Programu Partnerskiego – osoba która jest zarejestrowana w serwisie która otrzymała tzw. Link partnerski.
 3. Osoba Polecona – jest to Użytkownik Serwisu Cryptoo.pl zlecający zakup lub sprzedaż kryptowaluty Bitcoin , polecony przez Użytkownika Programu Partnerskiego.
 4. Prowizja od transakcji – określona dla Użytkownika Programu Partnerskiego wartość procentowa transakcji stanowiąca jego wynagrodzenie.
 5. Użytkownik Programu Partnerskiego otrzymuje wynagrodzenie jako prowizja od transakcji, od każdej transakcji zrealizowanej przez Osoby Polecone, które weszly na stronę korzystając z określonego adresu URL zdefiniowanego dla Użytkownika Programu Partnerskiego.
 6. Użytkownik Programu Partnerskiego otrzymuje wynagrodzenie jedynie za w pełni zrealizowane przez Osoby Polecone transakcje. Wynagrodzenie za transakcje niedokończone/wycofane nie będzie naliczane.
 7. Wypłata wynagrodzenia możliwa jest po okresie 2 tygodni od zrealizowanej transakcji Osoby Poleconej.
 8. Serwis ma prawo do odmowy wypłaty środków w przypadku naruszenia przez Użytkownika Programu Partnerskiego poniższego regulaminu.
 9. Użytkownik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do jego rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Wszelkie koszty, w tym należne podatki wynikające z rozliczenia przychodów Użytkownika Programu Partnerskiego należą do obowiązków Użytkownika.

 

§10 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem Usług przez Administratora.
 2. Reklamacja wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres kontakt@cryptoo.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 dni. W uzasadnionych przypadkach, Cryptoo.pl może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na reklamację w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§11 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania  zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi między innymi poprzez podanie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu).
 3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Administratora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Powyższy regulamin stanowi wyłączną podstawę regulującą działanie Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.,
 3. Korzystać z Serwisu mogą tylko osoby, które akceptują jego regulamin.
 4. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący w danym czasie, dostępny jest dla Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich pod adresem www.cryptoo.pl/regulamin
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.Wszelkie spory wynikłe między Administratorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie włąsciwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Nowym Sączu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.